Set: 1995 BBM JapanTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1995 BBM Japan
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 82
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
2 Ichiro Suzuki LL MVP
4 Ichiro Suzuki LL AVG
10 Ichiro Suzuki LL HITS
12 Ichiro Suzuki LL OBP
18 Hideki Irabu
22 Hideki Irabu
30 Ichiro Suzuki Shoriki
35 Masao Kida
41 Takashi Kashiwada
63 Katsuhiro Maeda
97 Shigetoshi Hasegawa
113 So Taguchi
144 Masato Yoshii
158 Kazuhisa Ishii
178 Tomoyuki Uchiyama
185 Bobby Thigpen
216 Hideki Irabu
248 Kazuhiro Sasaki
286 Hideki Matsui
319 Sadaharu Oh
320 Sadaharu Oh
325 Ichiro Suzuki UR HITS
338 Ichiro Suzuki
347 Hiromitsu Ochiai
348 Norihiro Komada
349 Kazuhiko Ishimine
350 Makato Sasaki
351 Koji Akiyama
352 Hirome Matsunaga
353 Hitoshi Hatayama
354 Kazu Yamamoto
355 Ralph Bryant
356 Koji Noda
357 Katsumi Hirosawa
358 Tom O'Malley
386 Lee Stevens
389 Ichiro Suzuki PUZ 1
390 Ichiro Suzuki PUZ 2
391 Ichiro Suzuki PUZ 3
392 Ichiro Suzuki PUZ 4
393 Ichiro Suzuki PUZ 5
394 Ichiro Suzuki PUZ 6
395 Ichiro Suzuki PUZ 7
396 Ichiro Suzuki PUZ 8
397 Ichiro Suzuki PUZ 9
398 Hideki Matsui
399 Hideki Matsui
400 Hideki Matsui
401 Hideki Matsui
402 Hideki Matsui
403 Hideki Matsui
404 Hideki Matsui
405 Hideki Matsui
406 Hideki Matsui
407 Hideki Irabu
408 Hideki Irabu
409 Hideki Irabu
410 Hideki Irabu
411 Hideki Irabu
412 Hideki Irabu
413 Hideki Irabu
414 Hideki Irabu
415 Hideki Irabu
457 Tsuyoshi Shinjo
469 Julio Franco
473 Norifume Nishimura
476 Takayasu Katoh
477 Pete Incaviglia
478 Bobby Rose
514 Sadaharu Oh
516 Bobby Valentine
558 Kenji Johjima
565 Tomohiro Kuroki
588 H.Matsui/T.Shinjo
589 I.Suzuki/K.Akiyama PP
604 Hideki Irabu
628 Julio Franco
636 Pete Incaviglia
637 Bobby Valentine
648 Kevin Mitchell
649 Masato Yoshii
650 Tatsuji Nishimura
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions