Set: 1994 Calbee Japan HokkaidoTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1994 Calbee Japan Hokkaido
Manufacturer / Brand: Calbee / Calbee Japanese Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 39
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Hideki Matsui
_ Kazuyoshi Tatsunami
_ Shinji Imanaka
_ Kenjiro Nomura
_ Tomonori Maeda
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Hiromichi Ishige
_ Kimiyasu Kudo
_ Makoto Sasaki
_ Tetsuro Hirose
_ Yukihiro Nishizaki
_ Yasukatsu Shirai
_ Hideki Irabu
_ Shigeo Nagashima
_ Masahiro Kawai
_ Tatsunori Hara
_ Koichi Ogata
_ Masaki Saito
_ Masumi Kuwata
_ Hideki Matsui
_ Hiroshi Ishige
_ Hiromitsu Ochiai
_ Tsuyoshi Shinjo
_ Yataka Wada
_ Hideo Nomo
_ Nobuyuki Hoshino
_ Koji Akiyama
_ Kenichi Wakatabe
_ Koji Yamamoto
_ Tetsuya Iida
_ Takahiro Ikeyama
_ Katsumi Hirosawa
_ Atsuya Furuta
_ Norihiro Komada
_ Hiroki Nomura
_ Hideki Matsui
_ Ichiro Suzuki
_ Ichiro Suzuki
_ Ichiro Suzuki
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions